Teaterkollektyf ‘t Verskil brûkt partisipatyf teater, muzyk, taal en fotografy om ûnderwerpen dy ’t ús allegear oangean te beljochtsjen en om dyn ferhaal in poadium te jaan. Dit smyt ferrassende bylden op dy 't reitsje en in petear mei it publyk oer allerhanne tema's iepenje.